Archief Gooi en Vechtstreek

U bent hier: Home Akte bewijst dat Hilversum 600 jaar bestaat in 2024

Akte bewijst dat Hilversum 600 jaar bestaat in 2024

SAGV060_15

Akte waarin Hilversum een afzonderlijke schepenbank krijgt

Op 4 maart is Hilversum jarig. Dit is de dag waarop Hilversum in 1424 een afzonderlijke schepenbank kreeg en werd afgesplitst van het gerecht van Laren. Deze akte van privilege op een onooglijk stukje perkament is voor de gemeente dus erg belangrijk.

 

De tekst op dit zogenoemde charter (SAGV060+15 C) is als volgt.

Johan byder genaden goids palentsgrave opten Ryn Hertoge van Beyen Soon van Heneghouwe van hollant van Zeelant etc. Doen cond allen Luyden dat wy om menigen trouwen dienste wille die onse goede luyde van Hilfershem onsen voirvaders ende ons menichwerve gedaen hebben en wilt god ons noch doen sullen ende oick om menige cost en schade die sy in onser laetster vede tegen die van Utrecht kenlic geleden hebben den selven gegonnet en gegeven hebben gonne ende geven mit desen brieve sulke poynten van vryheden ende van rechten als hier na bescreven staen Inden eersten van onse bailui die nu is off namels wesen sall kiesen en setten sall in onsen naem alle Jaere op onser vrouwen dach te lichtmisse vyff scepene nae inhout der hantvesten van Aemsterlant en die sullen elcx gegeoet wesen tot twehondert ende viertich hollandse schilde toe sonder ferpel ende argelist Ende waer dat sake dat daer yemant om scheelde dat hi soe niet gegoet en waere dat soude staen tot het goedduncken en kennisse van den oude scepenen van helferschem die laetste voir hem geweest sullen hebben.

Voirt soe sullen wij off die wijt bevelen sullen van onser wegen een banscheidinge maken tusschen Larekerspel en hilferschem hoe verre dat onse gerechte van hifersem berechten sall. behoudelic dat onse gerechten van Larenkerspel ende onse gerecht van hilfershim zamentlijk. Berechten sullen alle brucke die in ghoyerbosch vallen off geschien sullen met twaelf scepene van beyden kerspelen in alre manieren alsmen metten negenscepen plach te doen. Voirt waer enig man van hilferschem off van Larekerspel die syn beeste bevonden worden in den bosch voirsrcreven daer hy an gebruect had so soude hy en een ygelic syn beesten verborgen by goeduncken der scepen inden Dorpe daer hy woenachtlich waer Ende onse scepen van hilfershim sullen hoir eygen land en hoir meente kueren en berechten als die scepene van Laren heur voirtyts plagen te doen sonder enich argelist.

Voirt en salmen gheen vonnisse van hilferschem tot Wesop halen ten sy van drie ponden off daren boven en dan en sullen onsen scepene van hilfershim voirsr genen oncost op rekenen boven vyftyen scellinge ons payements. Voirt so sal onse bailiu die nu is off namels wesen sall onse onderstaten van hilfersim van onsz wegen van brucken toe spreken binnnen een halven Jaer na dat die geschiet syn Also verre alst onse baillu an onsen scepen aldair niet en gebreect in openbaren oirloge off by heervaerden sonder argel ist off die burcken sullen guyt wesen. Ende om dat wy voir ons en voir onsen naecomelingen onsen goeden luyden onderstaten voirschreven alle dese voirschreven punten en elc byzond gehouden willen hebben vaste gestade en onverbroken tot ewige dagen soe hebben wy Deze te getwge onsen zegell hier an doen hangen. Gegeven inden dage opten vierden dach in mairte Int Jaer ons heren MCCCC drieentwintich naden loop van onse hove.

 

24 januari 2024

Inloggen
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×